skip to main content
Open Finance
Wawel

Oszczędzaj w duecie!

Wybierz energooszczędne mieszkanie Wawel Service
z kredytem mieszkaniowym Open Finance!

  • 1 Wyślij formularz
  • 2 Oddzwonimy
  • 3 Przedstawimy ofertę
  • 4 Umówimy prezentację!

Open Finance to największa i ciesząca się zaufaniem firma doradztwa finansowego w Polsce. Swoją pozycję zawdzięczamy połączeniu wieloletniego doświadczenia z nowoczesnym podejściem do zarządzania finansami naszych Klientów. W naszej ofercie znajdują się wyselekcjonowane kredyty mieszkaniowe i lokaty bankowe 23 banków. Bezpłatnie porównujemy produkty banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. Ponad 700 doradców finansowych na terenie całej Polski jest do Twojej dyspozycji. Sprawdź nas! Zaufało nam już ponad milion Klientów.

* Prezentowane poniżej informacje mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do oszacowania potencjalnych korzyści płynących z uczestnictwa w Promocji "Deweloperski Pakiet Korzyści". Poniżej znajdują się założenia przyjęte do obliczeń.

Do oszacowania korzyści z tytułu uczestnictwa w Promocji "Deweloperski Pakiet Korzyści" przyjęto następujące założenia: a) wartość nieruchomości 400 000 zł; b) kwota kredytu w wysokości co najmniej 400 000 zł; c) 600 zł, wartość karty przedpłaconej, d) 600 zł, tj. przeciętny rynkowy koszt sporządzenia wyceny lokalu mieszkalnego; e) 1781,40 zł, uroczniona składka ubezpieczenia na życie na 15 lat o wartości 90 000 zł, dla ubezpieczonego w wieku 51 lat.

W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 28.07.2014 roku spełnią łącznie następujące warunki:
a)W Okresie Promocji złożą za pośrednictwem Organizatora wniosek o zawarcie umowy o Kredyt hipoteczny a następnie zawrą za pośrednictwem Organizatora umowę o Kredyt hipoteczny. Warunkiem uznania przez Organizatora, że Uczestnik spełnił niniejszy warunek, jest wypłata przez bank będący stroną umowy o Kredyt pierwszej transzy Kredytu,
b) wypełnią poprawnie i czytelnie formularz zgłoszeniowy o przystąpienie do Promocji według wzoru wskazanego przez Organizatora oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Promocji oraz przyznaniem nagród.

Promocja nie obejmuje tych osób fizycznych, które przed Okresem Promocji spełniły warunek, o którym mowa w pkt lit. a.

Nagroda dla Uczestnika jest uzależniona od wartości kredytu i polega na przyznaniu jednego, lub trzech Bonusów:
a) Bonus nr 1 - opłacenie przez Organizatora rocznej składki w ramach indywidualnego terminowego ubezpieczenie na życie, oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021971, NIP 527-17-54-073 z zastrzeżeniem, że Organizator pokrywa wysokość składki rocznej do kwoty w wysokości 2000,00 zł. Uczestnik liczyć się musi z koniecznością opłacenia samodzielnie składki przekraczającej kwotę w wysokości 2000,00 zł.
b) Bonus nr 2 -Karta przedpłacona typu MasterCard wydawana przez spółkePrePay Technologies Limited we współpracy z Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 600 zł z terminie ważności 2 lat, który liczony jest od dnia wystawienia Karty,
c) Bonus nr 3 - Wycena Nieruchomości: zwrot kwoty stanowiącej koszty poniesione przez Uczestnika na sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego Nieruchomości, z zastrzeżeniem, ze wysokość Bonusu wynosi maksymalnie 350 zł.

Szczegóły oferty są dostępne u doradcy. Open Finance SA uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych przez doradcę. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań. Regulamin Promocji jest dostępny w oddziałach Open Finance SA .

Regulamin Promocji oraz Ogólne Warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie znajdują się w oddziałach Organizatora .

Niezależnie od informacji przekazanych przez doradcę Klient, przed zawarciem każdej transakcji, jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, wynikających z niej potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności do zapoznania się z charakterystyką, konsekwencjami prawnymi i księgowymi transakcji, konsekwencjami zmieniających się czynników rynkowych. Klient zobowiązany jest również w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji należy wyłącznie do klienta.

Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniżej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank BPH SA (Grupa GE Capital), Bank Zachodni WBK SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Deutsche Bank PBC SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, mBank SA / mBank Hipoteczny SA (Grupa BRE Bank SA), Plus Bank SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, PEKAO Bank Hipoteczny SA, PKO Bank Polski SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, FM Bank PBP SA, PKO Bank Hipoteczny SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA. Stan na dzień 15.06.2015 r.

Open Finance SA stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków Polskich.

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies